ولایت فقیه مستندات وشبهات
46 بازدید
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-246-053-3
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
پیشینه بحث ولایت فقیه ازدورانی آغاز می گرددکه فقه شیعه ازحالت پراکندگی به انسجام رسیدواحکام مربوط به هرباب درجای مناسب خودثبت وضبط گردید.ولایت فقیه گرچه ریشه کلامی داردولی جنبه فقهی آن موجب گردیدتافقهاازرو نخست درابواب مختلف همانندجهاد،تقسیم غنایم،خمس ،توزیع زکات،سرپرستی انفال واموال غیب وقصر،باب امربه معروف ونهی از منکر،حدودوقصاص،تعزیرات واجرای احکام انتظامی اسلام از آن مباحث گسترده ای را مطرح کنند.