موضع انتقادی اندیشمندان اهل سنت به جریان تکفیری
78 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: جریان تکفیری متعلق به عده معدودی از علمای حنبلی منطقه نجد عربستان است که برای توجیه رویه خاص خود به ویژه در شیعه ستیزی از عنوان اهل سنت و جماعت سوء استفاده می کنند. این اقلیت برغم این تاکتیک تاکنون نه تنها در ایجاد اجماع در جهان اهل سنت ناکام مانده بلکه علمای محقق بی غرض و آزاد اندیشی از جهان اهل سنت نسبت به جریان تکفیر واکنش نشان داده و با انتقاد جدی و تحلیل دقیق نقاط ضعف و انشقاق آن را از جریان فکری اسلامی نمایان کرده اند. در مقاله پیش رو از میان خیل اندیشمندان جهان اهل سنت مخالف جریان تکفیر چند نفر شاخص گزینش شده و محورهای انتقادی آنها مورد بازخوانی قرار گرفته است. نهضت ضدتکفیر مورد تاکید زینی دحلان، زاهدکوثری، فرحان مالکی، رمضان البوطی و علی السقاف که همه از اندشمندان بنام جهان اهل سنتند، درنقد جریان تکفیر، ضمن ایجاد جریان فکری متعهداسلامی(که بصورت مضمر حامل پیام وحدت اسلامی است) در برابر یک انحراف آشکار، حاوی سه نکته مهم است؛1- مانع از مصادره ناحق عنوان اهل سنت توسط تکفیریها است.2- از ایجاد اجماع در جهان اهل سنت برعلیه تشیع و مخالفین ممانعت نموده است.3- ادعاهای جریان تکفیر در مورد راست کیشی خود و شرک وکفر و انحراف مخالفین قانع کننده نیست. واژگان کلیدی: تکفیر، سلفیه، اهل سنت و جماعت، متمسلف، متمذهب، ابن تیمیه، محمدبن عبدالوهاب.