جایگاه کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم در تفکر فلسفی معاصر
36 بازدید
محل نشر: همایش بین المللی اندیشه های فلسفی استاد مطهری
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: تالیف وروش تعلیم وتعلم کتب حکمی وفلسفی کلاسیک درحوزه اسلامی ازشیوه های کاملاسنتی تبعیت می کند.این شیوه درجایگاه فلسفه ومیزان درگیری آن بامسائل فکری روزمره تاثیرگذاشته و آن را ازرویه فکری جاری جامعه تاحدودی منزوی نموده است.کتاب اصول فلسفه وروش رئالیسم با وفاداری کامل به گذشتگان از حیث غنای محتوایی ،اسلوب خاصی را درتدوین ورهیافت وهدف گذاری طراحی وعرضه می کند. ازنقطه نظررهیافت ،ازبحثهای انتزاعی صرف وبی توجهی به واقعیتهای موجود، عدول وبه بحثهای انضمامی و جاری درمتن جامعه فکری عصرهمت گماشته است.ازحیث رویکرد تدوینی نیزازقالب سنتی خارج شده ومباحث پراکنده شناخت شناسی ومعرفت شناسی راکه درابواب مختلف فلسفه وبصورت تبعی مطرح می شدبه شکل اصولی وارد مباحث اصلی کتاب نموده وبه خلأهای موجودپایان داده است.ازحیث روش، لوازم مباحث تطبیقی رامدنظر قرار داده وبه مقابله با فلسفه مادی،بویژه ماتریالیسم دیالکتیک که بشکل قوی دردهه 20 و30درمحافل دانشگاهی و فکری کشورمطرح بود،پرداخته است.هدف گذاری آن رفع ابهام از محافل فکری متاثرازفلسفه حسی ومادی ودفاع ازکیان تفکرفلسفه اسلامی است.کتاب توسط استادمسلم فلسفه عصرمرحوم علامه طباطبایی که احاطه کاملی به فلسفه اسلامی داشت تدوین وبامقدمه وپاورقیهای جامع شهیدمطهری کاملاقابل فهم وبه روزشده است.دراین مقاله تلاش شده جایگاه ممتازاین کتاب درمقایسه با کتب حکمی سنتی بازنمایی ووجه برتری آن درارائه تراث ارزشمندفلسفه اسلامی درعصرحاضربازنمایی شود. واژگان کلیدی:فلسفه اسلامی،معرفت شناسی،فلسفه سنتی،ماتریالیسم دیالکتیک،فلسفه حسی