« علم عنایی وحکمت موهبتی دراندیشه صدرائی »
34 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: حکمت صدرائی متشکل ازاندیشه ژرف دربن لایه های کتاب تدوین ،تامل سنجیده درکتاب تکوین،مظاهر اسماءوصفات، رموزهستی و ریا ضت وجهاد شرعی است که در آن تلاش حکیم حقیقت جو وسلیم النفس، واصل به مقام "ولایت"،از افاضات وتاییدات ربَانی وکشف وشهود قلبی برای تکمیل و تعمیق سلوک فکری بهره مند می شود.صدرالمتالهین به وجودعلم عنایی و "حکمت موهبتی"معتقد است ودر مطاوی کتب حکمی خود به آن صحه گذاشته است ودر رمز گشایی از معمای هستی،در مواردی، خود را متفرد ومتوحد می داند.این عنایت و"موهبت" در اثر خلوص ،نزاهت نفس ،فکر لطیف،عشق عفیف وعرض حاجت به مقام الوهی برای رمز گشایی از اسرارهستی میسوراست ونیاز به اهلیت ومسانخت دارد.لذا عدهّ ای از مدعیّان که اغیار فاقد صلاحیّت اند، از آن عنایت وموهبت بی بهره اند. واژگان کلیدی:حکمت،موهبت،ولایت،طهارت نفس،اسرار،اغیار،الهام،کشف وشهود،ملا صدرا