رويكرد خصومت آميز ابن تيميه نسبت به ژيروان اهل بيت(ع)
34 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات کنگره جهانی جریان‌های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام 1393
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: روش و اندیشه ابن تیمیه واتباع وهابی اوبرقوایم خمسه یعنی پنج«ت»؛تهمت،توهین،تحقیر،تهدیدوتکفیرمبتنی است.آنهاخودرا سلفی و راست کیش پایبند به خلوص دینی و دیگر فرق ومذاهب بویژه شیعیان اهلبیت(ع)پیامبر (ص)را منحرف ازدین معرفی می کنند.کتب ابن تیمیه حرانی دمشقی آبشخوراصلی این تفکرمتصلبانه است. ایشان با تفسیرمضیق ازدین و رویکرد خاص به نصوص و متون دینی، موجب واگرایی در جامعه مسلمین وخلق نفرت در میان مومنین شده و ضمن اینکه بزرگترین ضربه را به اتحاد مورد توقع جوامع اسلامی زده،کمک شایان توجهی به دارالکفر نموده است. آنها با توسل به قلب واقعیت و چماق تکفیر، مخالفین خود را به شدیدترین ادبیات محکوم و سپس بدون حق دفاع آنها را به شدیدترین مجازات می رسانند. دراین نوشته رویکردها وشیوه های خاص ابن تیمیه در خصوص خصومت غیر قابل توجیه او با شیعیان اهلبیت پیامبر(ص) مورد واکاوی قرار گرفته و با میزان منطق دینی پذیرفته شده قاطبه مسلمین و خرد خدادادی به محک نقدگذاشته شده است. واژگان کلیدی:ابن تیمیه،وهابیت،سلفی گری،شیعیان،تکفیر،خلوص دینی،تهمت