وحدت وجودصدرایی
30 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: بحث حساس وبغرنج وحدت وجود سابقه دیرینه در بین اندیشمندان ومتفکرین دارد که منشاء آن عرفا بودند.فلاسفه تلاشهای عقلی فراوانی برای توجیه ومدلل کردن آن نمودند.در بین فلاسفه ملاصدرا مساعی خود را معطوف به تبیین وحدت با یک اسلوب خاص نمود.ایشان ازتعریف وتشکیک وبساطت وجودبهره وافی درتبیین نظریه خودارائه کرده است وازمبانی خاصی به باریک بینی دراین موضوع منتقل می شود.ایشان بابهره گیری ازرویکردهای عرفانی وفلسفی قبل ازخودبه تقریرنظریه وحدت وجودبا عنوان وحدت درکثرت وکثرت دروحدت می پردازدبدون اینکه گرفتارتهافت مقررین دیگرشود.دراین مقاله تلاش شده است ابتداءنظریات مختلف دراین موضوع بررسی ونظریه نهایی صدرالدین با تعاریف بنیادی که درفلسفه خودداردبهمراه مبانی خاص به تحلیل و نتیجه گیری پرداخته شود. واژگان کلیدی :وحدت وجود - ملاصدرا- کثرت-وحدت- واجب الوجود