سیمای حقیقی مرگ
35 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: برخلاف تصور ظاهری ومادی،مرگ در تفسیر دینی خلاصی از تنگنای سپهر طبیعت و ظلمت و ورود به فراخنای عالم ملکوت است.با مرگ امکان لقاء عام خدا(نه لزوما لقاء قرب )حاصل می شود.پس اتفاقی با شکوه ودلپذیر است ودلیلی برای کراهت مطلق از مواجهه با مرگ وجود ندارد. با واکاوی سیمای حقیقی مرگ وبررسی علل ترس از آن آمادگی انسان برای مواجهه با آن تسهیل شده وبا عمق یابی بینش حتی اشتیاق به مرگ در ضمیر انسان ایجاد می شود. کلید واژه ها:مرگ ، ترس از مرگ، ماهیت مرگ ، بقاء، فناء