«سیمای خورشید ولایت در آثار اهل سنت»
33 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: درمیان اصحاب ویاران نبی مکرم اسلام(ص)علی(ع)دارای امتیازات ویژه ای است که کسی با آن برابری نمی کند.دراین نظریه،فریقین(شیعه وسنی)اتفاق نظردارندواجماع مرکب به برتری ایشان منعقدشده است.مفسرین ومورخین وائمه حدیث درمیان اهل سنت خصلتهای نیکویی را برای حضرت برشمرده اندکه درمورد اصحاب دیگرسابقه ندارد.دراین نوشته منقبتهای دهگانه ازکتب اهل سنت استخراج گردید که درموردامیرالمومنین علی(ع)ثبت شده است و قطره ای ازدریای فضایل ایشان می باشد.انتخاب عناوین ازنویسنده اما محتوای مطالب ازکتب آنها مستقیم نقل وقول شده است. واژگان کلیدی:علی(ع)،فضل تقدم،معیارحقانیت،ولی مومنین،طهارت،جامع الاطراف