شب محرم اسرارالهی
31 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: شب بسترشکوفایی معنوی وارتباط با ملکوت عالم هستی است.اتفاقات مهم مرتبط با سعادت جاوید انسان درشب رخ داده است ودرقرآن و روایت به شب و پگاه برای ارتباط وثیق با مبادی عالی عالم هستی اهمیت ویژه ای داده شده است. به همین دلیل جایگاه شب همواره در منظر قلندران شب بیدار و رندان عالم سوز بسیاررفیع و با ارج است و از دریای آن گوهرهای فراوان اصطیاد می کنند. درمقاله حاضر موقعیت فاخر شب به تصویرکشیده شده و اختصاص وقایع مهم به روایت قرآن منزل و ترغیب به عبودیت در آن از نگاه کتاب و سنت به همراه رفتار اهل الله و اهل اللیل در بستر شب به عنوان دلیل مهم توجه به سیر و سلوک شبانه و فتوح و گشایشهای معنوی متعاقب آن مورد توجه قرار گرفته است. واژگان کلیدی: شب،اسرار،قلندران شب بیدار،عبودیت،اتفاقات مهم شبانه.