کرامت اولیا
28 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: انسان موجود ذو ابعاد و دارای توانمدیهای بالقوه فراوان است که با شناخت و استکشاف و فعلیت دادن به آنها، توانمدیهای پنهان و باطنی انسان رخ می نماید و موجب اعجاب می شود. بندگی خدا و نزاهت نفس و کنترل ابعاد مادی تحت سیطره و قیادت ابعاد روحی و معنوی توانائیهای شگرف و محیر العقولی را از انسان نمایان می کند و ابعاد الهی انسان متعبد را جلوه گر می سازد. کرامت و صدور افعال غیر عادی از اولیا مورد تایید نصوص معتبر دینی و اسلامی است. درمسیر تکامل معنوی با ریسمان بندگی انسان رنگ خدایی گرفته و انانیت نفاسی او شکسته وغایب می شود و بعد ربانی او طلوع می کند و با ارتقای وجود در عالم خلقت کارهای خدایی انجام می دهد که صدور کرامت از آن جمله است. درمقاله پیش رو ضمن اعتبار بخشی به این بعد انسانی با استناد به نصوص و متون دینی و قرآنی، نحوه و ساز و کار صدور کرامت بیان شده است و از کلمات بزرگان تعلیم یافته در مکتب وحی استظاراتی ذکر شده است. واژگان کلیدی:اولیا، کرامت، عبودیت، ربوبیت، صدور کرامت