بعثت عقلانی
33 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
هدف قطعی پروژه عظیم بعثت پیامبران رستگاری مبتنی بر تعلیم کتاب وحکمت،نزاهت روح،سلامت فطرت در پرتو شکوفایی عقل موهبتی است.عقل خمود وگرفتار نکول از تشخیص مصالح واقعی عاجز واز کنترل عوامل مخرب گرایشهای فطری ناتوان است. مآلا طی طریقت الهی با تمسک به مناسک شرعی برای او میسور نیست وکسب طهارت نفس مسا نخ با همنشینی کروبیان از دست او بر نمی آیدودرچاه عمیق گرایشهای مادی سقوط می کند. راقم سطور در صدد اثبات این نظریه است که هدف بعثت انبیاءمعطوف به انگیختگی عقل انسانی است وبا بعثت این موهبت بی نظیر الهی امکان سلوک انسانی واکتساب خصلتهای روحی و نفسانی متناسب با عالم پاکیزگان فراهم می شود. این مقاله با ترسیم هدف بعثت شروع وبا استشهاد به منابع اصیل دینی به اثبات مدعی می پردازد. واژگان کلیدی:بعثت،عقل،استقلال عقل،حجیت عقل،انبیاء،تعلیم،کتاب،حکمت،