رجعت دراندیشه علمای اسلام
35 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
«رجعت» چکیده: رجعت ازاعتقادات اختصاصی شیعه امامیه است.براساس این اعتقاد پیش ازبرپایی قیامت،گروهی ازمومنان پاک سرشت وکافران زشت طینت پس ازمرگ زنده شده وباردیگربه دنیا برمی گردند تاسرانجام دنیایی اعمال نیک وبدخود را دریابندوحاکمیت نهایی دولت حق را مشاهده کنند.دراین بازگشت اولیای بزرگ الهی همانندرسول مکرم اسلام(ص) و حضرت امیرالمومنین(ع) وحضرت سید الشهدا(ع)حضوردارند.آیاتی ازقرآن وروایات شریف به عنوان مستندات این نظریه مطر ح شده است که به بررسی آنهادرمقاله پیش روپرداخته شده است ونظرات دانشمندان فرق اسلامی مورد استشهاد و نقد قرارگرفته است.اصل رجعت موردقبول اکثر(نه همه)علمای شیعه است ولی درجزئیات آن اختلاف نظر وجودداردوتاویلهایی نیز برای انصراف ازمعنای متبادرمطرح شده است که درمتن مقاله موردواکاوی قرارخواهدگرفت. واژگان کلیدی:رجعت،بازگشت مردگان،علمای شیعه،قیامت،حشر،ظهور