بازنگري مفاهيم قابل تامل انديشه هاي محمد قطب در ژرتو سلفي گري و اعتزال نوين
32 بازدید
محل نشر: ژ‍وهش نامه ذاهب اسلامي دانشگاه اديان و مذاهب
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: محمدقطب برادرکوچکترنویسنده ومفسرفقیدمصری سیدقطب که متاثرازمکتب فکری اومی باشد،ملغمه ای از اندیشه های ارتودوکس اسلامی(راست کیشی و سلفی گری غیرتکفیری)واعتزال نوین است که درصددبازیافت شکوه وتمدن بزرگ اسلامی است.با توجه به تاثیراندیشه های نوین جهان غرب وتاثردیالکتیکی جهان اسلام از آن،اوهمت خودرامعطوف به تبیین مفاهیم دینی،فرهنگی،سیاسی واجتماعی واقتصادی و... به سبک نوین با دستمایه اسلامی و دفاع ازهجمه های سکولاریسم(علمانیت)لجام گسیخته وکنترل عوارض ناشی ازگسترش لامذهبی نموده است.ایشان درریشه یابی مشکلات جهان اسلام ضمن اعتراف به رخوت درحوزه اندیشه و عملکرد مسلمین،به مفهوم بنیادی صهیونیسم مسیحی وغرب صلیبی می رسدوحل این معضل رابازگشت به اسلام تحت رهبری راقی رجل الهی و ازطریق تبلیغات صحیح وتربیت نسلهای جوان سرخورده از مکاتب وارداتی می داند. قطب بشدت غرب ستیزاست وهیچ نوع ملائمت فکری وفرهنگی بین جهان اسلام وتمدن جاهلی غرب وگرفتار درچنبره یهودو سکولاریسم نمی بیند.فرجام محتوم غرب سکولاروصلیبی براساس سنت ربانی شکست قطعی است.دغدغه هایی مانندجهانی شدن وبیداری اسلامی نیزداردکه درمقاله با بررسی آثاراواین مفاهیم مورد توجه و نقد قرارگرفته است.