ابن تیمیه ووحدت وجود
30 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: احمدبن تیمیه حرانی دمشقی حنبلی از علمای قرن هشتم پدر معنوی گروههای تکفیری سلفی امروزی است. حنابله اهل حدیث و نص گرا بوده و خود را سلفی معرفی می کنند. قرائت خاصی از دین و نصوص دینی دارند و نسبت به گرایشهای غیرخودی بسیار سخت گیرانه عمل نموده و آنان را خارج از دین و رویه سلف معرفی می کنند. در این میان فلاسفه و عرفا هم با شدت خاصی مورد طعن و تکفیر قرارگرفته اند. عرفا و شخص ابن عربی و اتباع او بدلیل اعتقاد به وحدت وجود در نگاه ابن تیمیه از سران طواغیت معرفی شده اند. دراین نوشته ضمن تبیین موضع ابن تیمیه و وحدت وجود در حوزه اندیشه اسلامی نظریه ظاهرگرایی این عالم حنبلی مورد نقد قرار گرفته است. واژگان کلیدی:وحدت وجود، ابن تیمیه، ابن عربی، ملاصدرا، عبادت، تکفیر