سپاه صحابه ولشگرجهنگوی نماینده افکارافراطی سلفیگری
43 بازدید
محل نشر: فصلنامه سراج منیر
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: دردهه 90میلادی مقارن با سالهای اول پیروزی انقلاب اسلامی ایران گروهی تکفیری ازمدارس مذهبی متعلق به فرقه دیوبندیه در پاکستان بنام سپاه صحابه توسط مولوی حق نوازجهنگوی تاسیس شدوهدف خودرامقابله با شیعیان وعزاداری حضرت سیدالشهداء(ع) وتاثیرات انقلاب اسلامی اعلام نموده واقدام به جنگ روانی و ترور وارهاب وحذف فیزیکی شیعیان وتخریب اماکن دینی متعلق به آنان نمود.گروههای تندروباتاسیس شاخه نظامی سپاه صحابه به نام لشکرجهنگوی پروژه خودرادرمسیرتعیین شده تکمیل کرد.عملکرداین دوگروه افراطی که درامتدادیکدیگرندموجب واگرایی درجامعه مسلمانان پاکستان وتشدید فرقه گرایی وناامنی وکشتاروسیع وغیرقابل توجیه شده است.درمقاله حاضرضمن بررسی تباروریشه های شکل گیری به بخشی ازجلوه های خشونت آنان به روایت اخباروآمارپرداخته شده است. واژگان کلیدی:سلفیگری،افراط گرایی،سپاه صحابه،لشکرجهنگوی،دیوبندی،پاکستان