چگونگی گذراز نفس شناسی به خداشناسی درنظرملا صدرا وعلّامه طباطبایی
33 بازدید
محل نشر: انسان پژوهی دینی
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
چکیده: نفس شناسی از مبادی و مقدمات خدا شناسی در معارف اسلامی است.دو نفراز سلسله جنبانان حکمت متعالیه از قرن یازده و قرن چهارده یعنی صدر الدین شیرازی وعلامه طبا طبا یی بر این باور تاکید خاص نمو ده اند. دو حکیم با وجود وحدت در هدف معرفتی دو رهیافت متفاوت دارند. در اندیشه فلسفی ملا صدرا نفس خلاّق مثال ونمونه ای از خدای خالق است اما علاّمه طباطبایی، شناخت نفس راشناخت موجود غیر مستقل وتعلقی وربطی می داند که مقارن با شناخت ذات مستقل است که بمنزله ذات قیّومی ونگهدارنده آن وجود تعلقی است. واژگان کلیدی:نفس،معرفت،ملا صدرا،علامه طبا طبا یی،معرفةالنفس،معرفة الربّ