مقایسه وحدت انگاری صدرالدین شیرازی واسپینوزا
34 بازدید
محل نشر: فصلنامه نواندیشی دینی دانشگاه معارف
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: بحث حساس وبغرنج وحدت وجود سابقه دیرینه در بین اندیشمندان و متفکرین دارد که منشاء آن عرفا بودند.فلاسفه تلاشهای عقلی فراوانی برای توجیه ومدلل کردن آن نمودند. در بین فلاسفه اسپینوزا وملاصدرا مساعی خود را معطوف به تبیین وحدت با یک اسلوب خاص منطقی وریاضی نمودند.از تعاریف وقواعد وقضایا شروع وبه تبیین موضوع از دیدگاه خود پرداخته اند.علی رغم شباهتهای این دو اندیشمند قرن 17میلادی تفاوت های قابل توجهی در مبانی ونتایج بحث آنها قابل مشاهده است ونقاط قوت تبیین ملاصدرا نسبت به اسپینوزا قابل توجه است. واژگان کلیدی :وحدت وجود-اسپینوزا- ملاصدرا- کثرت-وحدت- پانته ایسم - واجب الوجود