مختصات هندسه"حکمت موهبتی"در فلسفه صدرائی
29 بازدید
محل نشر: فلسفه دین پردیس قم دانشگاه تهران
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
چکیده: منظومه حکمت صدرائی متشکل ازتامل عمیق در اسرار هستی و ریاضت فکری و جهاد شرعی است که در آن تلاش حکیم کاوشگر و سلیم النفس، واصل به مقام "ولایت"، از افاضات و تاییدات الهی وکشف و شهود برای تکمیل سلوک فکری بهره مند می شود. صدرالمتالهین به وجود "حکمت موهبتی"قائل است ودر فقراتی از کتب حکمی خود بر آن صحه گذاشته است و در وصول به رموز حکمی، در مواردی، خود را متفرد و متوحد می داند. این "موهبت" در اثر خلوص در بندگی، تهذیب نفس، طهارت باطن و عرض حاجت به مقام الوهی برای رمز گشایی از اسرار عالم میسور است و نیاز به اهلیت و مسانخت دارد. بطور طبیعی عدّه ای از مدعیّان حکمت که از آنان به اغیار فاقد صلاحیّت نامبرده می شود، حظّی از آن نخواهند داشت. واژگان کلیدی:حکمت، موهبت، ولایت، طهارت نفس، اسرار، اغیار، الهام، کشف و شهود، ملا صدرا