عرفان سینوی در ساحت عمل با تاکید بر سبک بیان خاص ابن سینا
33 بازدید
محل نشر: حکمت سینوی دانشگاه امام صادق(ع)پردیس خواهران
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
چکیده تعیین مختصات عرفان بر پایة سیرة پیشوایان معصوم حاکی از تنزه عرفان اصیل از برخی روش های متعارف و شناخته شده در این زمینه است. از این منظر عارف در صدد شناحت، مشاهده و وصول به حضرت حق است. افزون بر جنبه های نظری که مقدمات سیر و سلوک را تشکیل می دهد اهتمام به عبادات، تصفیة نفس و دستگیری خلق به مثابة عمل صالح طی طریقی است که تجربه اندوزی و سلوک عرفانی در ساحت عمل دانسته می شود. آنگاه که تنوع حیطه ها و علقه های مطالعاتی ابن سینا لحاظ شود، سخنان او در این باره با دقت نگریسته شود و مدل عرفان اصیل پیشوایان معصوم به عنوان شاخص برگزیده شود، سهم قابل توجهی از مختصات مهم عرفان اصیل در رفتار و آثار ابن سینا مشهود است. واژگان کلیدی ابن سینا، عرفان عملی، عرفان نظری، عرفان علوی، تجربة عرفانی، سیر و سلوک