طورعشق ورای طورعقل
33 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات کنگره محیی الدین الهی قمشه ای
نقش: نویسنده
سال نشر: 1394
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: در مواجهه و مناظره عشق و عقل، دل و دلیل، عرفان و برهان همواره عشق و هم نهادهای آن تفوق و برتری خودرا به رخ کشیده و عقل رادرطی طریق وادی پر رمز و راز سلوک عاشقانه درمانده معرفی و صقع و طور خود را بالاتر از ادراک عقلی معرفی کرده اند. عقل محاسبه گر، پرسش گر و خواهان توسعه گستره معلومات نظری است. اما عشق سایر ، رونده، سالک، خواستار چشیدن و مواجهه با معشوق است. در عشق، پویایی، شوریدگی و دلدادگی است. عشق یعنی صیرورت، بی قراری و فراروی و عدم توقف. عقل به نمی دانم می رسد ولی در قاموس عشق، نمی خواهم معنا ندارد. او می خواهد شاهد مقصود را در آغوش بگیرد و در وصال معشوق واقعی مشعوف شود. نهاد عاشق، بی قرار و ناآرام است و جز با وصال قرار نمی گیرد. در این مقاله کوشش شده سیره و ممشای عشق و وجه برتری آن نسبت به منطق و روش عقل مورد ارزیابی و آیات و روایات، اشعار،کلمات، حالات و مقامات عارفان و عاشقان دل سوخته مورد استشهاد قرار گیرد. واژگان کلیدی: عقل، عشق ، رسم عاشقی، صد بحر آتشین، عاشقان بلاکش،طورعشق.