خردمندان متشرع
32 بازدید
محل نشر: فصلنامه تخصصی دین وسیاست
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: پنج فیلسوف و حکیم شاخص در جهان اسلام ، ابواسحاق کندی ، فارابی ، ابن سینا ، ابن رشد ، صدرالدین شیرازی که جریان فلسفی عقل گرا را از ابتدا نهضت ترجمه تا تکوین حکمت متعالیه نمایندگی می کنند ، باوجود توغل در حکمت و فلسفه ، تعلق خاطر عمیقی به شریعت و آموزه های دین و مقام شامخ پیامبر اکرم (ص)داشته و در آثار خود به قدر معتنا بهی به آن تصریح کرده اند.آنان بین حکمت و شریعت ، اندیشه ورزی و عبودیت ، آزاد اندیشی و متشرع بودن منافاتی قائل نبودند.خردورزی آنان ، عقال عقل و مانع و رادع دین باوری آنان نشد. باوجود غوطه ور شدن در دریای عقل فلسفی و حکمی از سرچشمه زلال وحی و شرع سیراب گشتند و به مقام دل سوخته با عقل پخته نائل شدند. واژگان کلیدی: شریعت ـ حکمت-عقل- دین ـ کندی ـ فارابی ـ ابن سینا ـ ابن رشد ـ ملا صدرا