دل سوخته به روایت عقل پخته،مردبرهان دروادی عرفان
32 بازدید
محل نشر: فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: نبوغ استثنایی وشخصیت منحصر بفرد و جامعیت علمی ابن سینا در قرن پنجم مبین ذو ابعاد بودن وی است .بدلیل برجستگی در حوزه فلسفه وحکمت وطبابت(پزشکی)، برخی از وجوه دیگر شخصیت ایشان ازجمله در عرفان وشهود مغفول مانده است.بررسی آثار وی در اشارات وتنبیهات ومعراج نامه ورسائل در مورد نفس وعشق و...معرف گرایش عمیق عرفانی اوست وعلاوه برتسلط علمی نشان دهنده در گیری عملی وی با این حوزه پر رمز وراز است.در این مقاله تلاش شده این بعد در سایه مانده ابن سینا واکاوی شده ودر حد بضاعت معرفی گردد. واژگان کلیدی: ابن سینا ، عرفان عملی ، عرفان نظری ، سیرو سلوک ، مقامات عرفا