تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1394 
مذاهب کلامی 
ادیان ومذاهب 
18.51 
سطح 3 
 
 
 
0.00